Quản lý tài chính ngoại hối - Quản ngoại

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Áp dụng pháp luật về ngoại hối, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế.
Mục đích quản lý ngoại hối 2. Ngày 28/ 8/, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 19/ / TT- NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tại Thông tư 19/ / TT- NHNN ngày 28/ 08/. Tổ chức, cá nhân là người cư trú có liên quan trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ngoại hối và hoạt động ngoại hối. Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Nghị định số 50/ / NĐ- CP được ban hành ngày 20/ 5/ đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tập trung ngoại tệ vào NHNN để cải thiện quy mô dự trữ ngoại hối, đồng thời NHNN chủ động hơn trong điều hành và đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư dự trữ ngoại hối. Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước theo quy định của pháp luật; mua, bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối với ngân sách, các tổ chức tín dụng ( TCTD) quốc tế và các nguồn khác; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của pháp luật.
Quản lý tài chính ngoại hối. Quản lý ngoại hối là việc nhà nước áp dụng các chính sách, biện pháp tác động vào quá trình nhập, xuất ngoại hối ( đặc biệt là ngoại tệ) và việc sử dụng ngoại hốitheo những mục tiêu đã định.

Đây là nội dung chính của Thông tư 19 về hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nam quản lý ngoại hối.

QUẢN-LÝ-TÀI-CHÍNH-NGOẠI-HỐI