Nepal rastra ngân hàng forex trao đổi - Hàng rastra


1932 thay thế cho đồng mohar Nepal bạc; tỉ lệ chuyển đổi là 2 mohar = 1 rupee. Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank.


Foreign Exchange Rates in Nepal - NEPAL RASTRA BANK. Nepal rastra ngân hàng forex trao đổi.
Open Market Exchange Rates ( For the purpose of Nepal Rastra Bank). Nepal Rastra Bank · Nepal Clearning House · Nepal Stock Exchange · CDS & Clearning · Inactive Accounts.


Ngân hàng Rastra Nepal là cơ quan kiểm soát phát hành tiền rupee Nepal. Currency, Unit, Buying/ Rs.
NEPAL-RASTRA-NGÂN-HÀNG-FOREX-TRAO-ĐỔI